เจตนารมณ์ ในการปรับปรุงพัฒนา กระทรวงกลาโหม ผมมีความประสงค์ให้อาคารสถานที่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ทั้งศาลาว่าการกลาโหมและศรีสมาน มีความสง่างาม เป็นเอกลักษณ์ และสมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๑๐ อีกทั้งมีเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมในการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพในทุกภารกิจ สมกับการเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงของชาติ สร้างความภาคภูมิใจแก่กำลังพลและประชาชนชาวไทย

   สำหรับด้านหน้าอาคารศรีสมานนั้น ตกแต่งด้วยน้ำตกและสวนป่าไม้มีค่า ให้มีมุมมอง ที่สดชื่น เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของกำลังพล จากภาระหน้าที่การงานในแต่ละวัน

   ในการสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน พร้อมทั้งปรับปรุงเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวก ให้มีความทันสมัยใช้งานได้จริง ตามวัตถุประสงค์นั้น เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกำลังพล สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
แผนผังต้นไม้หน้าศาลาว่าการกลาโหม ศรีสมาน
แผนผังฝั่งซ้าย

๑. กันเกรา
Fagraea fragrans
๒. มั่งมี
Carallia brachiata (Lour.) Merr.
๓. จิก
Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.
๔. กระโดน
Careya arborea Roxb.
๕. นางกวัก
Diospyros dasyphylla Kurz ST
๖. พยอม
Shorea roxburghii G.Don
๗. กระพี้จั่น
Millettia brandisiana
๘. มั่งมี
Carallia brachiata (Lour.) Merr.
๙. แจง
Maerua siamensis
๑๐. มั่งมี
Carallia brachiata
๑๑. มหาโชค
Ficus benghalensis L

แผนผังฝั่งขวา

center

๑๒. กระโดน
Careya arborea Roxb.
๑๓. หว้าป่า
Syzygium cumini (L.)
๑๔. ตะคร้ำ
Garuga pinnata Roxb.
๑๕. มหาโชค
Ficus benghalensis L
๑๖. กระโดน
Careya arborea Roxb.
๑๗. นางกวัก
Diospyros dasyphylla Kurz ST
๑๘. จิก
Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.
๑๙. จิก
Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.
๒๐. สวนน้ำ
Water park